فتوای آیت الله بیات

خورنا: آیت الله سیدرضا برقعی، شاگرد، یار و همراه دیرین امام خمینی (س) و عضو دفتر حضرت امام خمینی(س) در نجف اشرف بوده است. این روحانی سیاسی بعد از دستگیری توسط ساواک با انتقال به تهران با بسیاری از علمای زندان هم بند بوده است. بعد از آزادی مجبور به ترک ایران و حضور در…