فتوای آبت اله بیات زنجانی درباره نوشیدن آب توسط روزه دار