فتاحي راد هلال احمر خوزستان

خورنا:طي حكمي، بيژن فتاحي راد بعنوان دبير شوراي فرهنگي هلال احمر خوزستان منصوب شد. به گزارش شوشان، در حكمي از سوي امين جامعي مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در هلال احمر خوزستان، بيژن فتاحي راد به سمت دبير شوراي فرهنگي هلال احمر خوزستان منصوب شد. در بخشي از حكم صادره براي دبير شوراي فرهنگي هلال…