فاز

آمنه محتشمی|خورنا- طبق بررسی های انجام شده ،پس از واگذاری سامان دهی و تجهیز منطقه مسکونی فاز ۶ ماهشهر از سوی اداره راه و شهر سازی به تعاونی مسکن مردم این منطقه شاهد هیچ گونه امکانات رفاهی و خدمات شهری نبودند. طی گزارش های واصله از کمبود امکانات رفاهی و خدمات شهری از سوی ساکنین منطقه فاز۶ ماهشهر،خبرنگار ما جهت…