فاز دوم هدفمندسازی یارانه

خورنا: رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی اهواز گفت: اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه با نظارت، کنترل و بازرسی با موفقیت پشت‌سر گذاشته شد.   عبدالمجید وحیدی عنوان‌کرد: در اجرای مرحله دوم هدفمندسازی با توجه به تعامل تنگاتنگی که اتاق اصناف کشور با مسولین داشته‌اند،…