فاز دوم برنامه تامین مراقبتهای بهداشتی در سکونتگاهای غیر رسمی حاشیه شهربه