غیر علنی

حواشی غیر علنی بودن جلسات شورای شهر اهواز

خورنا/ علی ناصری گفت: در حال حاضر در بین اعضا دو گروه هیچ احساسی جز اختلاف و بدبینی و تنفر نیست و کار به آنجا رسیده که در جهت عدم بازتاب ناراحتی اعضا مخالف خود درها را بر مردم بسته اند، یعنی مردم باید تاوان انتخاب بدون وحدت شورا را بدهند.