غیر دولتی

خورنا الله کرم لیراوی پیش از ظهر امروز در گردهمایی موسسان مدارس غیر دولتی خوزستان اظهار کرد: شورای موسسان مدارس غیر دولتی خوزستان مانند سایر نقاط کشور یک سری محدودیت دارد و وظیفه اصلی این شورا انتقال مشکلات موجود به وزارت آموزش و پرورش است. وی با اشاره به اینکه این شورا قوه اجرائیه نیست، گفت:…