غلامرضا دیدار

37
خورنا: معاون اداری و مالی شهردار آبادان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون شهرداری مبلغ یکصد میلیون تومان از بابت نیم درصد حق پرداخت به انجمن کتابخانه های عمومی آبادان پرداخت کرده است. غلامرضا دیدار در گفتگو با خبرنگار…