غرق شدن شوشتر

خورنا: کارون جان نوجوانی را در هنگام شنا گرفت و کام خانواده‌ای را در داغ فرزند تلخ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، رودخانه کارون امروز در شوشتر جان جوانی را در هنگام شنا گرفت و کام خانواده و شهری را در داغ از دست دادن نوجوانی برومند تلخ کرد. پیکر…