عکس های قدیم ماهشهر

خورنا: قدمگاه امیرالمومنین قبل از سال 1320 که بعدها توسط شهردار سابق ماهشهر آقای خسروبد با لودر شخصا تخریب و بجای آن پارک شهر سابق ساخته شد و در حال حاضر محل میدان امام خمینی ماهشهر میباشد.