عکس آبگرفتکی ماهشهر

خورنا: امروز پس از باریدن چند ساعت “باران نم نم” خیابانهای ماهشهر رنگ و روی سیل به خود گرفتند. ماهشهری ها دعا کنند باران شدید نبارد !! شهرداری ماهشهر با دقت بیشتری به این تصاویر نگاه کند…