عکاسان غیر مجاز

37
خورنا: رئیس اتحادیه عکاسان و فیلم برداران اهواز با اشاره به شهروندان بخصوص زوجین جوان گفت: از شهروندان خواستاریم از مراجعه به واحدهای غیر مجاز و واحدهای تحت عنوان خدمات رفاهی ازدواج آسان جدا خوددرای نمایید.