عمليات ساحل‌سازي از پل سوم به سمت پل نهم

37
خورنا: مديرعامل سازمان عمران كارون شهرداري اهواز با اشاره به پايان ‌بخشي از عمليات ساحل‌سازي از پل سوم به سمت پل نهم، گفت: ادامه پروژه به طول 800 متر تا پل نهم با تملك خانه‌هاي موجود در اين مسير…