عمارت تاریخی سرای عجم

معاون میراث فرهنگی استان خوزستان گفت: با رضایت مالك دوم بنای سرای عجم، این بنای تاریخی بار ديگر وارد مراحل دریافت شماره ثبت در آثار ملی شد. سید حكمت‌الله موسوی در گفت‌وگو با ایسنا خ اظهار كرد: سرای عجم حكم دیوان عدالت اداری را برای خروج از ثبت داشت چرا كه بحث خروج از ثبت به…