علی چاروسائی

خورنا – علی چاروسائی(مدیرمسئول): سرانجام پس از سه روز آتش سوزی و خسارت مالی زیاد به کشور شعله های آتش در پتروشیمی بوعلی همزمان با اتمام سوخت مخزن ۲۰۰۱c  خاموش شد. خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت…
خورنا_ علی چاروسائی: نیروهای خودجوش هیچوقت خودجوش نبوده و نیستند. با نگاهی به عملکرد این نیروها، به وضوح میتوان متوجه شد اهداف سیاسی در رفتار این گروه ها بیشترین نقش را دارد. پیشترها، نیروهای خودجوش! به کنسرت شجریان…