علی چاروسائی مدیر مسئول خورنا

خورنا _ علی چاروسائی: روز خبرنگار است. خبرنگار است و قلم اش! قلم های شکسته را چگونه می شود پیوند داد وقتی که دیگر رمقی برای نوشتن نداریم. چگونه خبرنگاری که هزاران بن بست را جلوی راهش می گذارند به واقع بنویسد و بعد اصول را رعایت کند؟ خبرنگاری شغلیست پر از…