علی مطهری

37
خورنا عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس به تشریح جلسه ملتهب امروز مجلس در هنگام سخنرانی علی مطهری پرداخت.فتاحی به خبرنگاران گفت: وقتی…