علی شمخانی استاندار خوزستان

خورنا: فرزندان خوزستان، بعد از بالیدن و رشد در این خاک دوست داشتنی، هنگامی که جایگاه ملی می یابند و این استان بدانها نیاز دارد حاضر به فداکاری برای خطه خویش نیستند. حاضر نیستند برای چندسالی هم که شده مناصب و جایگاه خود را در پایتخت وانهند ، دور از شان خود ندانسته و در…