علی شریعتی ستاد عارف خوزستان

خورنا: اصلاح طلبان می توانند در قالب ایجاد تشکل های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و یا به صورت اجتماعی و ارتباط با همه اقشار جامعه خصوصا طبقه ای که از ابعاد رشد فرهنگی عقب نگه داشته شده اند، در دراز مدت اثرگذار باشد…   ســـــارا ممبینی: علی…