علی جانی پور

خورنا : سالها با دوچرخه وبستنی هایش طعم خاطرات را با کودکان دیروز شهر مرور می کرد … همه ی ما طعم کودکیمان را در گاز زدن به بستنی های پر خاطره اش مرور می کنیم …. متاسافانه خبر دار شدیم آقای علی جانی پور همون پیرمرد سرحالی که مطمئنا همه بچه های اندیمشک از پیر تاجوون اون رو درسطح…