علی جانی پور

خورنا : سالها با دوچرخه وبستنی هایش طعم خاطرات را با کودکان دیروز شهر مرور می کرد … همه ی ما طعم کودکیمان را در گاز زدن به بستنی های پر خاطره اش مرور می کنیم …. متاسافانه خبر دار…