علیرضا نجفی

37
خورنا: سرپرست جدید روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منصوب شد. به گزارش خورنا از اهواز، دکتر اسماعیل ایدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حکمی مهندس مجتبی اورکی کوه شور را به عنوان سرپرست روابط عمومی منصوب کرد. پیش از…