علت نامگذاری ماههای سال در ایران باستان

برسی گاه شماری اعتادلی خورشیدی

خورنا : ایران کشوری است با قدمت کهن … سرزمین اسطوره و حماسه … سرزمینی شگرف که از دیر باز به عنوان مهد تمدن و تاریخ شهره یافته است … سرزمین مردانی از جنس تاریخ … مردمانی که بدعت های جاودانی در تاریخ به یادگار گذاشته اند … نامیدن ماه و روز و سال … هر کدام با بهره…