علت نامگذاری ماههای سال در ایران باستان

برسی گاه شماری اعتادلی خورشیدی

خورنا : ایران کشوری است با قدمت کهن … سرزمین اسطوره و حماسه … سرزمینی شگرف که از دیر باز به عنوان مهد تمدن و تاریخ شهره یافته است … سرزمین مردانی از جنس تاریخ … مردمانی که بدعت…