عقب افتاده

خورنا عبدالجلیل بیلاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر توانستیم بخش خصوصی را وارد فعالیت های شهری کنیم بسیاری از امور مربوط به فضای سبز، خدمات شهری و آسفالت خیابان ها را به آنها تحویل می دهیم. قطعا با ورود بخش خصوصی، وضعیت فعالیت های کنونی این بخش، از نظر کمی و کیفی بهتر شده و ارتقا می…