عظیم سرافرازˈ

خورنا: رییس کمیسیون حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر دزفول از تدوین منشور اخلاقی رانندگان تاکسی خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا ˈ عظیم سرافرازˈ افزود:محتوای این منشور برگرفته از آیین نامه،قوانین ومقررات سازمان تاکسیرانی شهرداری دزفول و با همکاری رانندگان تاکسی تهیه شده است. وی اظهار امیدواری کرد با تبعیت از این منشور اخلاقی بتوان فضای…