عظیم سرافرازˈ

37
خورنا: رییس کمیسیون حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر دزفول از تدوین منشور اخلاقی رانندگان تاکسی خبر داد. به گزارش روز شنبه ایرنا ˈ عظیم سرافرازˈ افزود:محتوای این منشور برگرفته از آیین نامه،قوانین ومقررات سازمان تاکسیرانی شهرداری…