عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

37
خورنا: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: در بودجه سال جدید 30 درصد افزایش در بخش کشاورزی خوزستان داشتیم. سید شکر خدا موسوی در حاشیه سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، دام…