عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

خورنا: عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از شهرداری خواست که نظارت خود را بر گودبرداری‌ها و کیفیت ساخت و ساز شهر اهواز را بیشتر کند. مرادعلی واهبی اظهارکرد: برای گودبرداری‌ها در ساخت و سازهای اهواز باید هماهنگی کاملی بین ارگان‌های متولی نظارتی شامل سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و مالکان صورت گیرد. وی افزود: قبل از…