عضو فعلی شورای شهر تهران

خورنا: ولی‌الله شجاع‌پوریان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مسئولان، خاطرنشان کرد: موضع‌گیری‌ها و رویکردهایی که مقام معظم رهبری داشته‌اند، بواسطه جایگاه وسیع هدایت عمومی ایشان در…