عضو شورای شهر بندر امام

خورنا: موسوی عضو شورای شهر بندر امام گفت: متأسفانه غیر بومی ها خیلی دارند درمنطقه فساد ایجاد می کنند و ما برخوردی با آنها نمی بینیم که خواهش می کنم از مسئول امنیت اجتماعی حتما با غیر بومی ها برخورد بکنند به گزارش خورنا به نقل از ماهشهر امروز، موسوی عضو شورای شهر بندر امام خمینی اظهار داشت: متأسفانه غیر…