عر طنز کلید روحانی

خورنا: ناصر فیض در تهران امروز نوشت: مى‌کند صادر به دنیا بعد از این ایران کلید تا کند حل مشکلاتش را جهان با آن کلید اینکه مى‌گویم جهان، چون دیده‌ام در سیبرى مى‌شود از شدت سرما به هم، دندان کلید ما به لبنان اولین محموله را خواهیم داد قفل‌ها را باز خواهد کرد در لبنان کلید با تمام قفل‌ها یک جور صحبت می‌کنیم چون…