عربی صحبت کردن روحانی

خورنا: پرسش بی ادبانه یک خبرنگار از نوبخت: آقای رییس‌جمهور حتما باید با زبان عربی با مردم صحبت می‌کرد؟ به گزارش خورنا، همچنین در مورد سفرهای استانی و انتقادات وارد شده به سفر رییس‌جمهور…