عذرخواهی استاندار اصفهان از خوزستانی ها

خورنا: استاندار اصفهان در اظهار نظری عجیب است که با تجمع در کنار زاینده‌رود موافق نیستم چون معتقدم بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم اصفهان بالاتر از مردم خوزستان و چهارمحال است! به گزارش خورنا به نقل از شوشان ، این سخن استاندار اصفهان واکنش های متعددی به دنبال داشت. در همین زمینه سید شکر خدا موسوی…