عده

خورنا نشست “تدبیر اقتصادی” با موضوع بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با حضور دکتر سعید لیلاز؛ اقتصاددان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و دکتر جمشید پژویان؛ اقتصاددان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و تئوریسین اقتصادی…