عبد الحسن مقتدایی استاندار خوزستان

خورنا: با موافقت استانداران خوزستان و چهارمحال بختیاری , دبیرخانه مشترک ناظر برمیزان انتقال آب ازسرشاخه های کارون درقالب طرح انتقال آب بهشت آباد به استانهای مقصد برای مصارف آشامیدنی تشکیل می شود. گزارش خبرنگار ایرنا از روابط عمومی استانداری خوزستان حاکی است عبد الحسن مقتدایی استاندار خوزستان در دیداری که روز گذشته با همتای چهارمحالی خود…