عبدالمجيد شریفی

خورنا: مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: برنامه شرکت این است که تا سال 95 به 5 میلیون تن تولید برسیم. عبدالمجيد شریفی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستاندر حاشیه بازدید استاندار از شرکت فولاد خوزستان اظهارکرد: سال جاری براساس فرمایش مقام معظم رهبری به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است؛ امیدواریم بتوانیم نقش و رسالت…