عبدالله

خورنا در این مسیر چهار کیلومتری حدود دو دهه است که به صورت متمرکز و پراکنده ساخت و سازهایی به صورت غیر مجاز انجام شده اما کاری در رفع مسایل و مشکلات ناشی از این امر صورت نگرفته بود. وی ساخت و سازها را شامل سازه های ساختمانی و تجاری اعلام کرد و افزود: این ساخت و سازها امنیت محور را…