عبدالرضا شاغریب

خورنا: نشریه ارمغان بازار در شماره اخیر حود در گفتگو با مدیر سابق دفتر سرمایه گذاری شهرداری آبادان به مرور ماجرای جذب یک سرمایه گذار برای احداث شهربازی مدرن می پردازد؛ سرمایه گذاری که به دلایلی که در این گفتگو می خوانید عطای کار را به لقای سهل انگاری ها می بخشد و از آبادان می رود.   آقای…