عباس اسلامی پور

خورنا/ قلب زمین می لرزید و خورشید در لابه لای هجوم کرکسها پنهان بود . شهر سوار بر گهواره این سو و آن سو می دوید و با غرش هر جنگنده بر خود می لرزید و با اصابت هر راکد غبار از چشمان شهر به هوا بر می خواست . دیوارهای نمناک شهر پی در پی فرو…

یاداشتی از عباس اسلامی پور

خورنا – عباس اسلامی پور / این تصویر یکی از جاودانه ترین صحنه هایی است که مادران قهرمان شهرم اندیمشک رقم زده اند. آن هم در روزهای سراسر خوف و خطر که چادر وحشت بر سر شهر کشیده شده بود و شب آرامش نداشت و روز…