عالی ترین مقام دولتی دراستان

37
خورنا: استاندار خوزستان از برگزاری مانور سراسری ایمنی راه های استان در دهه اول اسفندماه امسال به صورت سراسری در استان خوزستان خبر داد. ˈعبدالحسن مقتداییˈ در جلسه کارگروه ایمنی راه های استان که ظهر چهارشنبه در…