عارف روحانی خاتمی

خورنا: گزارش گونه مهر از جلسه مناظره در ادامه آمده است. اولین قرعه مناظره به‌نام محسن رضایی افتاد. گزارشی از سخنان محسن رضایی و نقد نامزدها و در نهایت پاسخ وی در ادامه آمده است. کشمکش بس است * امروز مردم ایران از کشمکش‌ها خسته شده اند و مدیریت جناحی دیگر…