طنز خاتمی

خورنا: سید محمد خاتمی: زمان غروب است اما من صبح را دوست دارم. در همین راستا: آیت الله هاشمی: زمان غروب است یا صبح؟ نمی دانم. هر چه مصلحت باشد. احمدی نژاد: زمان غروب است اما من شب را دوست دارم، چون کسی نمی بیند آدم چکار می کند.