طنز احمدی نژادی

خورنا: مسعود مرعشی در قانون نوشت: کامران دانشجو، وزیر علوم محبوب و مورد علاقه دانشجویان، در دولت محمود احمدی نژاد، گفته به خاطر رفاقتی که با آقای احمدی نژاد دارد، قصد کرده که 20 سوال را با ایشان مطرح کند. درست است که آقای احمدی نژاد، با ما رفاقتی ندارد، ولی ما که عاشق ایشان…