طلافروشان اهواز نگران سرمايه‌هاي ويتريني خود

37
خورنا: رييس اتحاديه طلافروشان اهواز گفت: طلافروشان اصنافي هستند كه تمام سرمايه زندگي و نتيجه كاركرد ساليانه خود را در مغازه و ويترين‌هاي خود نگهداري مي‌كنند و از اين‌كه مورد سرقت مسلحانه قرار بگيرند نگران هستند. عبالرحمن ذهبي‌زاده با اشاره…