طرح اولیه ی چشم انداز محیط زیست اندیمشک

رئییس کمیسیون شورای شهر اندیمشک خبر داد

خورنا: سخنگوی شورای شهر اندیمشک گفت : طرح اولیه چشم انداز  ده ساله ی محیط زیست شهرستان مدون شده است . به گزارش خورنا مهدی قلی کیانی با بیان اینکه این طرح مدون در بر گیرنده ی چشم انداز ده ساله  فعالیت های زیست محیطی بوده و به زودی به تمامی ادارات و ارگان ها در جهت بیان نظرات و…