طرح آبیاری و زهکشی 22 هزار هکتار

خورنا: در صورت تکمیل این طرح و بهره برداری از زمینهای زیر کشت میانگین تولید گندم از سه تن در هکتار به هفت تن در هکتار خواهد رسید. به گزارش خورنا، هیئتی از نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی به همراه مسئولین مؤسسه جهاد نصر از پروژه توسعه شبکه آبیاری…