طرح آبرسانی غدیر

خورنا: طرح آبرسانی غدیر از وعده های سفر ریاست جمهوری به خوزستان، در شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون مورد ارزیابی قرار گرفت و سازمان آب و برق خوزستان مدعی ارتقای دو برابری کیفیت آب با اجرای این طرح شد.