طرح آبرسانی اهواز

خورنا: طرح آبرسانی به شهر اهواز از رودخانه کرخه به عنوان وعده رئیس جمهور در سفر به خوزستان امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. طرح آبرسانی به شهر اهواز از رودخانه کرخه به عنوان وعده رئیس جمهور در سفر به خوزستان امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. برای اجرای…