طایفه عبدالوند

37
خورنا: دو طایفه بختیاری پس از 56 سال در مراسمی با حضور بزرگان طوایف بختیاری و مسئولان دزفول آشتی کردند. 56 سال قبل بود که دو طایفه عبدالوند و حاجیوند از طوایف بختیاری بایکدیگر درگیر شده که این درگیری منجر…