طایفه حاجیوند

خورنا: دو طایفه بختیاری پس از 56 سال در مراسمی با حضور بزرگان طوایف بختیاری و مسئولان دزفول آشتی کردند. 56 سال قبل بود که دو طایفه عبدالوند و حاجیوند از طوایف بختیاری بایکدیگر درگیر شده که این درگیری منجر به کشته‌شدن نفر از افراد این دو طایفه می‌شود. این درگیری در منطقه شول‌آباد الیگودرز و بر اثر اختلافات بین این…