صیفی جات خوزستان

خورنا: خبر رسانه های اصفهان در مورد صیفی جات حوزستان تکذیب شد. مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت خوزستان شایعه آلوده بودن محصولات کشاورزی و صیفی‌جات خوزستان را رد کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز خبر مربوط به این موضوع که به نقل از آن دانشگاه انتشار یافته بود را تکذیب…